Julianaschool spant de kroon!

De Julianaschool is een ambitieuze en gezellige Nederlandstalige school waar iedereen welkom is. Onze leerlingen zijn inwoners van Brussel, het belangrijkste bestuurlijke centrum van de Europese Unie en tevens de hoofdstad van België.

Brussel is een vooruitstrevende, bruisende, internationale stad, waarin alle culturen samenkomen en samenwerken. Het ligt dus voor de hand dat wij onze kinderen opleiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers.

Op de Julianaschool komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom: waar ze elke dag met plezier heen gaan.

Benieuwd naar onze school? Neem contact met ons op voor een individuele kennismaking. 

Tot ziens op de Julianaschool!


Ons stappensysteem en basisonderwijs

Via het uniek stappensysteem en het Nederlandse onderwijs in de groepen, wordt de basis gelegd voor ondernemend en ontdekkend leren.

Stap 1 - 2

Jongste kleuterklas: stap 1 en 2

In stap 1 en 2 trekken onze jonge kleuters van 2,5 - 3 jaar op ontdekkingstocht in de grote wondere kleuterwereld. Ze krijgen voldoende ruimte om zich sociaal en emotioneel te ontplooien en kunnen spelen in een ruim onderwijsaanbod. De kleuters kunnen instromen vanaf september en februari.


kleuterschool

Kleuterklas: stap 3, 4 en 5

In deze combinatiegroep zitten kleuters van 3,5 tot 5 jaar samen in één klas. Er wordt in de eerste plaats gewerkt aan het  ontwikkelen van een zelfstandige houding. Daarnaast brengen wij kinderen door een gedifferentieerde aanpak en divers aanbod verder in hun ontwikkeling. De nadruk ligt hierbij op handelend en spelend leren zodat uw kind de wereld volop kan ontdekken en leert begrijpen.

basisonderwijs

Basisonderwijs

Stap 6-7 is de overgang tussen kleuter- en lagere school. Om de continuïteit in het onderwijs te bevorderen is er voor gekozen om de leerlingen bij elkaar te plaatsen: stap 6 (laatste half jaar van de kleuterschool) waar het aanvankelijk leren aan bod komt en stap 7 (begin eerste leerjaar/ begin groep 3) waar het effectief leren start. Lezen, rekenen en schrijven wordt in stap 8 (tweede helft van het eerste leerjaar/ eind groep 3) vervolgd. Vanaf groep 4/ tweede leerjaar is het curriculum gelijk aan dat van het Nederlands onderwijssysteem.


Woord van Oskar Kraut, directeur Vrije Basisschool Prinses Juliana

Oskar Kraut

De basisschool is een stukje van uw leven: voor de kinderen en voor uzelf. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 8.000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en de meesters van een basisschool? Dat is een heel belangrijk deel van een kinderleven. Een school kiest u dan ook met zorg.

Wij willen een school zijn waar elk kind zich goed voelt. Een dynamisch, gemotiveerd en creatief team biedt uw kind alle ontwikkelingsmogelijkheden zowel op sociaal als cognitief vlak. Wij doen dit binnen een school waar een open en familiale sfeer heerst met respect voor elk individu.


In den beginne…

De oorsprong van de huidige school ligt bij de in 1899 opgerichte “Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener Christelijke School te Brussel” . De school opende haar deuren in 1901 in een pand aan de Nieuwe Graanmarkt 5 te Brussel, dat tevens onderdak bood aan de toenmalige Gereformeerde Kerk van Brussel en het onderwijzersgezin. Sinds 1923 is de school gevestigd in het voormalige kasteeltje van de familie d’Oultremont de Wégimont. Op het moment zijn wij het gebouw aan het verbouwen om de school een nog fijnere en veiligere plek te maken voor al onze leerlingen en medewerkers.

Hoewel de grondslag van de school oorspronkelijk zuiver protestants en Nederlands was, heeft zij van meet af aan een contingent “andersdenkenden” gekend. De huidige leerlingen zijn afkomstig van zeer verschillende geografische achtergronden. Leerlingen met een (deels) Nederlandse nationaliteit komen vaak rechtstreeks vanuit Nederland of zij hebben al een aantal jaren in een ander land gewoond. Onze leraren houden daarom rekening met (internationaal) voor- en vervolgonderwijs. 


Schoolgids

De schoolgids laat zien wat de school voor uw kind kan betekenen. Deze gids vormt samen met het schoolreglement een integraal document, waar ouders bij inschrijving mee akkoord gaan. Bekijk of download de schoolgids 2018 - 2019.