Bestuur

De school bestaat uit twee verenigingen zonder winstoogmerk (vzw), namelijk de vzw-School en de Ouders en vrienden van de school vzw. De vzw’s worden bestuurd door één bestuur, bestaande uit zeven leden. Ieder bestuurslid is belast met een portefeuille.

vzw School

De Vlaams-Nederlandse Protestants-Christelijke Basisschool Prinses Juliana vzw, in het kort "vzw School" genoemd, is een vereniging zonder winstoogmerk heeft de school in haar huidige structuur in 1996 heeft opgericht. De vzw School is de werkgever van het lerarenteam en draagt de eindverantwoordelijkheid van de school.

Ouders en vrienden van de Vlaams-Nederlandse Protestants- Christelijke Basisschool Prinses Juliana vzw

Het doel van deze vereniging is in de eerste plaats bij te dragen tot de instandhouding van de school. Iedereen die de school een warm hart toedraagt en de doelstellingen onderschrijft kan toegetreden lid worden van deze vzw. Het bestuur van deze vzw is hetzelfde als van de vzw-school. 

OUDERRAAD 

De leden van de ouderraad zijn afgevaardigden per klas, de zgn. klassenouders. De ouderraad vergadert viermaal per jaar. De leden bespreken de algemene gang van zaken op school. Hun bevindingen worden door de voorzitter en de secretaris voorgelegd aan het bestuur. Persoonlijke zaken worden altijd met de groepsleerkracht besproken. 

OUDERCOMMISSIE 

De oudercommissie is een commissie die zich ten doel stelt een goede verstandhouding en prettige sfeer op school te bevorderen. Daarnaast betrekt de commissie ouders bij organisatie van algemeen vormende activiteiten binnen en buiten de school. Hierbij valt te denken aan het organiseren van festiviteiten, begeleiding bij uitstapjes, schoolzwemmen en het beheer van de bibliotheek. Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een lijst om aan te geven bij welke activiteiten binnen de school ze willen participeren.